Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Maud Isabella Design en de Opdrachtgever, waarop Maud Isabella Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Door akkoord te geven op een offerte welke is aangevraagd via www.maudterbeek.nl gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Maud Isabella Design behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te mogen wijzigen.

Offertes
Alle offertes van Maud Isabella Design zijn vrijblijvend, en hebben een geldigheidsduur van 1 maand. Maud Isabella Design kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Maud Isabella Design behoudt zich het recht voor de prijzen die vermeld staan op www.maudterbeek.nl te allen tijde te mogen wijzigen.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Maud Isabella Design en de Opdrachtgever komt tot stand waneer de opdrachtgever via email een akkoord geeft op de offerte welke is aangevraagd op www.maudterbeek.nl. Maud Isabella Design is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

Uitvoering
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maud Isabella Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maud Isabella Design worden verstrekt. Voordat kaartjes gedrukt worden dient de Opdrachtgever via email akkoord te geven op een (digitale) proefdruk. Na akkoord door de Opdrachtgever kan Maud Isabella Design niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde product.

Levering en Levertijd
Maud Isabella Design streeft ernaar alle bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Levertijden die vermeld staan op www.maudterbeek.nl zijn een indicatieve strekking en zijn afhankelijk van het betreffende product. Maud Isabella Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is.
Prijzen vermeld op www.maudterbeek.nl zijn exclusief verzendkosten.

“De productie en de levering van de kaarten is en blijft mensenwerk. Ondanks dat we er alles aan doen om je bestelling binnen de afgesproken tijd te leveren, kunt je hier geen rechten aan ontlenen. Wij vragen je begrip als door onvoorziene omstandigheden je bestelling een dagje later wordt geleverd.”

Betaling en incassokosten
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen gaan door middel van factuur. Na akkoord van de offerte dient een aanbetaling te worden gedaan (enkel bij orders boven de € 100,-), deze aanbetaling bedraagt altijd € 200,- (incl btw). Het resterende bedrag dient te worden voldaan voordat de kaarten naar de drukker gaan. Producten worden pas geleverd nadat de totale factuur voldaan is. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is aan Maud Isabella Design vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

Annulering
Annulering is enkel mogelijk op het moment dat een bestelling nog niet naar de drukker is verzonden.
De € 200,- aanbetaling zal in geval van annulering niet worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid
Maud Isabella Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van de door Maud Isabella Design geleverde producten. Maud Isabella Design is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het foutief aanleveren van gegevens door de Opdrachtgever. Maud Isabella Design vraagt bij het opsturen van het definitieve digitale bestand altijd aan de klant om goed te controleren of alles klopt. Na akkoord is Maud Isabella Design dan ook niet meer verantwoordelijk als er achteraf toch fouten in blijken te staan. 

Privacy
Door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Maud Isabella Design gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden. De Opdrachtgever geeft Maud Isabella Design toestemming om afbeeldingen van een geleverd product te gebruiken op www.maudterbeek.nl, sociale media en voor promotie doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de Opdrachtgever. Bij gebruik van deze afbeeldingen zorgt Maud Isabella Design ervoor dat adresgegevens en telefoonnummers onleesbaar worden gemaakt.

Auteursrecht
Op alle ontwerpen van Maud Isabella Designrust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maud Isabella Design. Alle ontwerpen die door Maud Isabella Design vooraf worden versterkt, zoals schetsen en ideeën, blijven eigendom van Maud Isabella Design en mogen niet worden vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maud Isabella Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.